සිරිසුමන හාමුදුරුවෝ ගැන රටක් කතා වෙද්දී, අප්‍රසිද්ධියේ දහම රකින පිණ්ඩපාත වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා 🙏🙏🙏

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *