සියලු සත්ත්වයෝ නිදුක්වේවා… නීරෝගී වේවා…. සුවපත් වේවා…

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *