සක්විති රණසිංහ #ඉංග්‍රීසි #ලස්සනම ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කිහිපයක් විනාඩි 2න්#sakvithi#english

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *