රාවණ යුගයේ “ත්‍රිකූඨ” පර්වතය හෙවත් ශ්‍රී පාද අඩවියේ, අවාරයේ මතු වූ රහස් කුටිය සොයා ගිය දුෂ්කර ගමන 🙏

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *