රාවණ ගල් මාලිගයකින් හමුවූ (නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කළ) ලොව කලඹන අර්ධ මානව රූප | බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *