“මාව පැහැරගන්න හදනවා”ශාන්ගේ ජීවිතේට ලොකු ප්‍රශ්ණයක් | වෙන්න යන ලොකු පෙරළියක් ගැන රටට කියයි

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *