මාරක කොරෝනා වලින් බේරෙන්න මේ ඖෂධ හතර තම්බලා බොන්න | භාවනා යෝගී ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හෙළිකරයි

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *