පුරාවිද්‍යාව රාවණ ඉතිහාසය හංඟන ඇත්තම හේතුව | හෙළයන් බුදුන් සරණ ගියා. ආටානාටිය සුත්‍රය සියල්ල තියනවා

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *