ජුනි 21න් පස්සේ වෙන්න යන දරුණු විනාශයක් ගැන කන්දෙගම මහතා අනතුරු අඟවයි ඊට කලින් මේ වසංගතය නැති කරගමු

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *