කළු කොටියට මෙහෙම වුනේ ඇයි ? පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම මහතා හෙළිකරයි

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *