අමරාපති දේව මෑණියන් අදටත් ජීවමානව වැඩ සිටින අභිරහස් තැන | ඍද්ධියෙන් ගෙන්න ගත් දේව සළුව අදටත් තියනවා

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *